KURAN-I KERİM'İN ÖZELLİKLERİ

Kuran`ı Kerim Allah Tarafından İndirilmiştir

Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir." (İSRA/88)

Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur'ân'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir. (HAC/54)

Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır.

Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. (SECDE/2-3)

O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.

Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!

O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. (HAKKA/41-43)

Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (YUNUS/37)

Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın). (YUNUS/38)

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)

Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)

Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.(ZUMER/1) 

Cebrail vasıtasıyla vahyolunmuştur Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti (NECM/5)

Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. (NECM/9-10)

(Ey Muhammed!) Onlara de ki: "Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)

Arapça olarak indirilmiştir

Bu, Arapça bir Kur'an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır. (FUSSİLET/3)

Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. (RA'D/37)

Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik. (YUSUF/2)

Gönderilişinin bir çok hikmeti vardır

De ki: "Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?". De ki: "Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem". "O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım"de. (EN'AM/19)

Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)

Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. (KEHF/2)

(Ey Muhammed!) Onlara de ki: "Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)

(Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur'ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)

(Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)

(Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. (YASİN/70)

İnsanlara bir öğüt ve uyarıdır Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)

Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar. (EN'AM/92)

Hayır, hayır, O kur'ân kuşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür. (MÜDDESSİR/54-55)

Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. (NUR/34)

Biz, bu Kur'ân'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. (İSRA/41)

Bu (Kur'ân) insanlar için bir açıklama, Allah'dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. (AL-İ İMRAN/138)

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür . (HAKKA/48)

De ki: "Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?". De ki: "Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem". "O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım"de. (EN'AM/19)

Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.) (TAHA/3)

Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun âyetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. (SAD/29) -

Benzeri kesin olarak yazılamaz

Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın). (YUNUS/38)

Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir." (İSRA/88) -

Allah'ın koruması altındadır Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir. (EN'AM/115)

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. (HİCR/9)

 Kur'än korunmuş bir kitaptadır. (VAKIA/78)

Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42) -

Kur'an açık ve anlaşılırdır

(Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)

İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)

Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN'AM/114) -

Ayrıntılı açıklanmıştır

Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN'AM/55)

Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN'AM/97)

De ki: "O'nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter". Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar. (EN'AM/65)

İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN'AM/126) -

Allah'ın nurudur

Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (SAF/8)

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil (Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur indirdik. (NİSA/174)

Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah'tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir. (MAİDE/15)

İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'ân'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. (ŞURA/52)

Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur'ân'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (TEGABÜN/8) -

İman edenler için şifa, hidayet ve rahmetti

O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. (LOKMAN/3)

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. (YUNUS/57)

(Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur'ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)

Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. (İSRA/82)

Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. (NEML/77)

Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur'ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. (A'RAF/203)

Bu (Kur'an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. (CASİYE/20)

Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka çıkma! (KASAS/86)

Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89) -

Sözlerin en güzelidir

Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)

Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir. (HAC/24) -

Farz kılınmıştır

(Resulüm!) Kur'ân'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir." (KASAS/85)

a) Kuran-i Kerim son ilahi kitaptır.Ondan sonra başka kitap gelmiyecektir.Kuran'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak,değişmiyecektir.Önceki kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmişti.

b) Kuran-ı Kerim,bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır.Her asrın ihtiyaclarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle dolu bir kitaptir.

Not: Burada bulunan ayetler ve konular sınırlıdır. Tamamı için Kuran-ı Kerim Meali'ni bütün olarak okumanızı tavsiye ederiz.


KURAN'DAN MUCIZEVI TABLOLAR

İşte Kuran Mucizeleri

 1- Hayatın oluşumu.

Yüce Allah Enbiya süresi 30. Ayetinde gök ve yerin başlangıçta bitişik olduğunu. Sonra büyük bir patlama ile ayrıldığını ve hayatın sudan meydana geldiğinin haber vermektedir.Bu gün Astronomi.Kimya.Biyoloji ve Fizik ilmiyle uğraşanlar milyonlarca yıl önca Evrenin tek bir parça olduğunu. Sonra büyük bir patlama ile büyük parçalara ayrılıp dağıldığını,galaksiler ve güneş sisteminin oluştuğunu belirtiler..Halbuki Kuran bunu asırlarca yıl önce söyle haber vermektedir, inkar edenler kafir ve müşrikler gök ve yer yapışıkken onları ayırdığımız ve bütün canları sudan meydana getirdiğimizi yarattığımızı bilmezler’mi. Ayrıca biyologlar ve organik hayat üzerinde inceleme ve araştırmaları olanlar milyonlarca yıl önce ilk canlı made olan amibi meydana getiren protoplazmayi oluşturmaya başladığını bütün canlıların denizdeki su ve toprak karışımı bu camurdan çiktığını haber vermektedir.

2-Bazı denizlerin sularının birbirine karışmasını önleyen engeler var.

iki denizsalıvermiş ve birbirine kavusuyorlar.Birbirine karışmalarına engel bir perde var aralarında.( Rahman Süresi-Ayet 19-20 ) Kaptan Kustonun senelerce denizlerde yaptığı araştırmalar sonunda farkına vardığı bazı denizlerin sularının birleşmesine ragmen birbirine karışmadığı gerçeğini K,Kerim asırlarca yıl önce haber vermektedir bu iki deniz kütlesinin Atlas Okyanusuyla Akdeniz Cebeli Tarik Boğazında birleştiği halde.Aden Körfezi ile Kizil deniz Bab.ul Mendep boğazınnda birleştiği halde sularının karışmasını engeliyen ayrı bir su engelinin bulunduğu keşfedilmistir. Her şey Kur'an'i doğurulmakta,onun ilahi bir mucize olduğu gerçeğin Kaptan Kusto Moderem ilmin 14 asır geriden takip ettigi Kur'an'a ben sahadet ederim,demiştir.

3.Uzaya Çıkabilirsiniz

Ey Cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarından çıkmaya gücünüz yetiyorsa ,çikip gidin .Çikip gidemeseniz.ancak bir kuvvetle çıkabilirsiniz) ( Rahman Süresi-Ayet-33 insanların at ve deveden başka hiç bir binek aracını bilmediği bir çağda Kur'an bu Ayetlerle Uzaya çıka bileceğini haber vermektedir.Dünün insanının hayal bile etmediği, hata Hz.Peygamber ( SAV ) Miraca çıktığı zaman Ona deli .macnun dediği zaman Kur'an uzaya çıkabileceğini haber veriyor.asırlar sonra Kur'an'ın Haber verdiği gerçekleşmiş.insanlar uzaya çıkmışlardır.

4-Parmaklarınızın ucunda kimlik kartlarınız var

insan öldükten sonra kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? evet biz parmak uçlarını dahi düzeltip yapmaya kadiriz-"( Kiyamet Süresi-Ayet 3-4 insan organlarının en harikası parmak uçlarıdır. parmak uçları gözlerden ve beyinden daha karmaşıktir.O günün insanları bu karmaşıklığı ve harika yaratılışı farketmemişlerdir.Halbuki yüce Allah insanların parmak ucları değerinkine benzemez.insanın parmak ucları bir eşyaya değdi mi orada izler birakir.Bu izler anında sahibini tesbit etmemizi sağlar.Bu izler üst deri yanmalarında bile kaybolmamaktadır. iste Yüce Allah bunu işaret etmektedir.

5-Koku Nakli

Rabilerine dönmekte olan kafile ( Mısırdan ) ayrılınca babaları şöyle dedi.Doğrusu bana bunamış demissiniz inanın ben yusuf'un kakusunu hisediyorum.Yusuf Süresi-Ayet 94 ) Bundan 150 yıl önce Dünyaanın bir bölgesinde konuşan insanların ses ve gürüntülerinin anında bize ulaşacağını bir insan söyleseydi ona herkes güler ve deli derdi.Ancak bugün öyle değildır.Kur'an'ı Kerim Hz.Yakubun oğlu Yusuf'un kokusunu kilometrelerce uzaktan hisettiğini haber vermektedir.Bu ayet bir gün koku naklini de mümkün olacağının delilidir.Ayrıca bugün Eminiyette koku melekesi gelişmiş bazı köpekler ve hayvanlardan yaralana bilmekteler ve çok önemli sonuclar elde edilmektedir.Yine bazı insanlarda koku alma duygusu çok gelişmişken bazılarında gelişmemistir.Kur'an bir kez daha ilme yol göstermektedir.

6-Tekrar direleceksiniz

insan kendini bir nutfeden yaratığımızı görmedi'mi? Buna rağmen şimdi de karşımızda apaçık bir mucadeleci kesiliverdi Kendi yaratılışını unutu,Çürümüş bu kemikleri kim diriltebilir? diyerek bize misal vermeye kalkıştı.Deki onları ilk defa yaratan onları tekrar diriltecektir.ve O her çeşit yaratılışı bilendir O Allah ki size yeşil ağaçtan ateş yaptı da şimdi siz ondan ateş yakmaktasınız.Göleri ve yeri yaratan. onların bir benzerini yaratmaya güç yetirmez mi? Elbet yetirir. O her şeyi yaratandır herşeyi bilendir. Yasin Süresi Ayet-77.78.79.80 Kur'anı Kerim Biz ölüpte etimiz,kemiğimiz çürüdükten sonra yeniden'mi dirilecegiz? diyen inkarcılara üç türlü cevap vermektedir.1) Onları yoktan var eden Allah onları yeniden diriltecektir.2)Ayetler insanları tabiat üzerine düşünmeye çağırmakta kışın toprakta çürüyen bitkilerin ilkbaharda yeniden canlandırılmasına işaret etmektedirler.Rum Suresi Ayet-19) Yüce Allah Kehf süresi 37-41,ayetlerde Biyoloji kanunlarinı konuşturmakta toprakran bitki ve gidaların,onlardan ise spermin oluşup et,kan ve kemiğe dönüşerek insan haline gelişine dikkat çekmektedir.Bütün bunların insanların yeniden dirilebileceğini örnek vermektedir.

7-Yagmur bir ülçü iledir

O ki gökten bir ölçü ile su indirdi.Ve böylece dolu bir ülkeyi canlandırdık.işte siz de bunun gibi (canlandırılıp) çıkarılacaksınız. Zuhruf Süresi Ayet-11) hiç bir şey yoktur ki hazineleri yanımda olmasın.Biz onu ancak bilinen bir miktar ile indiririz.Hicr Süresi Ayet.21.22) Yağmur bize Yüce Allahın en büyük nimetlerindendir. Yagmur olmasaydı her şey çöle döner. dünyada yaşanmazdı.Yağmur,güneş ışınlarının deniz ve göldeki suyu buharlaştırması ve bu buharın iki.üç kilometre yukarıda ince bulutlar haline gelmesi,Ruzgarların etkisiyle bu bulutların bir araya gelerek Atmosferdeki küçük zerreciklerle de yoğunlaşması sonucunda su halinde sabit bir hızla yere innmesiyle oluşur. Tüm dünyaya inen yagmur miktarı aynıdır.Hiç değişmemektedir.Her yıl yaklaşık olarak Dünyamıza 536 tirlyon ton yağmur yağmaktadır.Kuraklık,bazı bölgelerde fazla.bazı bölgelerde az yağmurun yağması sonucunda olmaktadır.Bu durum ormanları hava hareketleri güneş ışınlarının dikey inişi,toprağın yüzeyi de etkilenmektedir.Kur'an bunu da önceden mucizevi bir şekilde haber vermektedir.

8-Genişleyen evren Biz gögü kuvvetle bina ettik

muhakkak ki biz onu genişleticiyiz. (Zariyat Süresi Ayet-47 ) Yüce Allah maddenin en küçük parçası olan atomun yapısı ile Güneş sisteminin yapısını benzer şekilde yaratmıştır.1917 de Albert Einstein ve William de sitte evrenin sürekli genişlediğini ispat ettiler. Halbuki Kur'an asırlarca yıl önce Evrende sürekli bir gelişlemenin varliğını haber vermektedir.

9-Aşılayıcı Rüzgarlar

Biz rüzgarların aşılıyıcılık olarak gönderdik.Gökten bir su indirdik te sizi onunla suladık .O suyu depolayanlar da siz değilsiniz. Hicr Süresi Ayet-15-22 ) Kur'an'ın asırlarca yıl önceden bildirdiği rüzgarların aşılayicılık özelığini bilim dünyası son asırlarda kesfedebilmiştir.Rüzgarlar hem bitkilerin aşılamakta,hem de bulutları aşılmaktadır.Bitkilerin dozları rüzgarlar vasıtasiyla diger bitkilere ulaşmakta ve onların dölenerek üremelerini sağlamaktadır.Rüzgarların Atmosferdeki bulutları sürükleyerek hava ile sürtmesi negatif ve pozitif elektrik yükü ile aşılmalara yol açmaktadır sonra bulutların soğuk hava tabakasiyla karşılaşmasiyla bulutlar yağmura dönüşmektedir.

10-Siz farkına varmadığınz halde dünya dönüyür

Ve sen dağları görürsün,onlar heraketsiz sanırsın.Halbuki onlar,bulutların gitmesi gibi giderler.Bu herşeyi sapasağlam yapan Allahın sanatıdir.Süphesiz ki O,bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Neml Süresi Ayet-88 ) insanlar üzerinde yaşadıkları Dünyanın hem kendi etrafinda hemde Güneşin etrafinda bilinmekte,hisetmektedirler,Halbuki bu Allahın bir gücü ve sanatıdır.Halbuki dünyamız 24 saatta bir kendi etrafında,365 günde 6 saat'ta Güneşin etrafinda dünmektedir.Ayrıca güneşle beraber samanyolu galaksisinin merkezi etrafinda 225 milyon yıl süren uzun bir dönüs haraketi yapmaktadir,Bütün bu heraketler Dünyamızda yaşıyanlar insanlar tarafından farkedilmemektedir.Bu nedenle son asra kadar insanlar Dünyanın hareketsiz olduğunu.güneş ay ve yıldızların Dünya etrafinda döndüğünü sanıyorlar.Halbuki yüce Kur'an Dünyanın bir yörüngede döndüğünü asırlarca yıl önceden haber vermektedir.Bu bile Onun ilahi bir mucize olduğunu delili degil midir.

11-Üç Karanlik

Sizi analariniz karninda üc karanlil icinde bir yaratilistan sonra baska bir yaratilisa sokarak yarati.Zümer Süresi Ayet-6 ) Kur'ani Kerim'de sik sik benzetme ve tesfirlere rasttlamaktayiz.Biz geceyi bir ürtü yaptik"(Nebe-10 Ayetiyle gece karanligi bir ürtüye benzetilmektedir.Anne rahmini üc karanlik olarak niteliyen yüce Allah böylece bebegin rahimde isik,sarsinti gibi dis etkenlerden koruyan üc örtü icerisinde gelistigini bildirmektedir iste Kur'an biyoloji ilmin gelismedigi insanlarin bu konuda hic bir sey bilmedigi bir dönemde bunlari haber vermektedir.Bütün bunlarin okuma yazmasi olmiyan bir yetim tarafinda bilmesi nasil mümkün ola bilir?

Allah bizi doğru yoldan ayırtmasın amin

KUR'AN-I KERİMDE ADI GEÇEN HAYVANLAR

iste Kur’an-ı Kerim’de adı geçen hayvanlar:

1- Deve

Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!” (el-A’raf / 40) 

2- Sivrisinek

 Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).” (el-Bakara / 26)

3- Katır

Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl /

4- Buzağı

Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjde getirdiler ve: "Selam (sana)" dediler. O da: "(Size de) selam" dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi.” (Hud / 69)

Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz.” (el- Bakara / 51)

5- İnek

Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın" dediler. Musa: Allah diyor ki: "O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek." Size emredileni hemen yapın, dedi.” (el-Bakara / 6 Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere inek ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâdır. Biz elbette doğru söyleyeniz.” (el-En’am / 146)

6- Yılan

Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir yılan oluverdi!” (el-A’raf / 107) Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık bir yılan (oluvermiş)!” (eş-Şuara / 32)

7- Çekirge

Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133) Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar.” (el-Kamer / 7)

8- Eşek

Merkep Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” (el-Cum’a / 5) Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır.” (en-Nahl / Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman / 19)

9- Dev Balık 

Balina Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir balık yuttu.” (es-Saffat / 142) Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.” (el-Kalem / 4)

10- Domuz

Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.” (el-Bakara / 173)

De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.” (el-En’am / 145)

11-At

Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır.” (Al-i İmran / 14)

12- Kurt

(Babaları) dedi ki: Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler sayılırız.” (Yusuf / 13-14)

Ey babamız! dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusufu eşyamızın yanında bırakmıştık. (Ne yazık ki) onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.” (Yusuf / 17)

13- Sinek

Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!” (el-Hacc / 73)

14- Bıldırcın

Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz" (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı.” (el-Bakara / 57)

Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik.” (TA-HA / 80)

15- Koyun

(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)

16- Kurbağa

Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

17- Örümcek

Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!” (el-Ankebut / 41)

18- Karga

Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) "Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini gömeyim" dedi ve ettiğine yananlardan oldu.” (el-Maide / 31)

19 – Kelebek

O gün insanlar yayılmış kelebekler gibi olurlar.” (el-Karia / 4)

20–Fil

Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?” (Fil / 1)

21-Maymun

İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara "sefil maymunlar olun!" dedik.” (el-Bakara / 65) De ki: "Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır".” (el-Maide / 60)

22- Aslan

Aslandan kaçmaktalar.” (Müddessir / 51)

23- Bit

Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (el-A’raf / 133)

24- Köpek

Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler.” (el-A’raf / 176)

25- Keçi

(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.” (el-En’am / 143)

26- Karınca

Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi.” (en-Neml / 1

27- Arı

Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.” (en-Nahl / 6

28- Hüdhüd

(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” (en-Neml / 20)